Reglement

Hoewel Het Rad geen vereniging is en wij iedere geïnteresseerde verwelkomen om samen germaans heidendom in ere te houden, achten wij het zinvol om ter voorkoming van onregelmatigheden op of rond door Het Rad georganiseerde bijeenkomsten de navolgende regeling (‘Reglement’) vast te stellen.

Deelname aan door Het Rad georganiseerde bijeenkomsten impliceert dat u zich jegens Het Rad verplicht de bepalingen van het Reglement na te leven.

  • Ieder deelnemer aan door Het Rad georganiseerde bijeenkomsten dient de andere deelnemers met respect te bejegenen en zich eervol te gedragen.
  • Racistische of discriminerende gedragingen en meer algemeen het veroorzaken van overlast op de bijeenkomsten voor de overige deelnemers of voor de omgeving waar deze bijeenkomsten worden gehouden, zal aanleiding geven tot verwijdering van de betreffende bijeenkomsten.
  • Het Rad behoudt zich het recht voor om individuen en/of groepen waar- van gevreesd mag worden dat zij de bepalingen van dit reglement niet naleven of anderszins de dingvrede dreigen te verstoren, bij voorbaat van deelname aan bijeenkomsten uit te sluiten.
  • Het Rad kan niet aangesproken worden voor handelingen c.q. daden van de individuele deelnemers van de bijeenkomst. Zij draagt geen collectieve verantwoordelijkheid. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan gedurende de bijeenkomst en toegebracht aan personen of persoonlijke eigendommen.