Colofon

Al zolang ik me kan herinneren speelt muziek een belangrijke rol in mijn leven. Toen germaans heidendom mijn levensovertuiging werd, waren er zeker in het nederlands weinig tot geen heidense liedjes. Hoewel ik er nauwelijks in geloofde zelf in staat te zijn liederen te kunnen schrijven heb ik toch mijn eerste wankele schreden op een notenbalk gezet. Geheel niet gehinderd door enige kennis van zaken ben ik liedjes gaan bedenken voor de goden, de jaargetijden, bij feestelijkheden, blots en seidh. Een aantal liedjes en gedichten zijn geschreven naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen, vrolijk of verdrietig. Veel van de liedjes houden dierbare herinneringen levend voor mij.

Op deze webstek zijn gedichten, liederen en deunen van mijn hand te vinden, evenals een aantal liederen waarvan soms de tekst van iemand anders is, vertalingen van liederen en liederen die ik samen met anderen geschreven heb en van sommige liederen zijn de teksten geschreven op de wijs van bekende volksliederen. Liedjes worden geschreven om gezongen te worden. Gelieve de colofon te lezen waarin duidelijk aangegeven is wat de voorwaarden zijn voor het elders publiceren van mij werken.

Colofon
Volgens de wet op auteursrecht zijn en blijven alle liederen, deunen en gedichten die op deze webstek te zien zijn ten alle tijden persoonlijke eigendom van de schrijfster Frigga Asraaf. De liederen en deunen mogen vrijelijk gebruikt worden mits het niet voor commerciële doeleinden is, de werken gelaten worden zoals ze zijn en voorzien van mijn naam (en eventueel naam van anderen) tezamen met bronvermelding. Ik stel het op prijs ervan verwittigd te worden als een van mijn werken ergens anders gepubliceerd wordt.

– Voor de gedichten die op deze webstek staan moet ten allen tijde toestemming gevraagd worden om ze ergens anders, in wat voor vorm ook te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

– Alle reproducties van deze werken moeten duidelijk voorzien zijn van het gebruikelijk copyright teken, naam en jaartal (© Frigga Asraaf 2017 ) tezamen met bronvermelding.

– Het verspreiden of ergens anders plaatsen van werken waar veranderingen in zijn aangebracht in de melodie, in de tekst of de vermelding van schrijver(s) is weggelaten is niet toegestaan. Het is wel toegestaan de opmaak te wijzigingen en de teksten in andere talen te vertalen.

– De eigenaar(s) van de werken op deze webstek weet lang niet altijd waar de werken uitgegeven of geplaatst worden hetgeen betekent dat de eigenaar(s) er noch verantwoordelijk voor gehouden kan (kunnen) worden, noch er goedkeuring aan hecht(en).


As long as I can remember music has been a part of my life. When germanic heathendom became my philosophy of live not much heathen songs were available, certainly not in Dutch. I didn’t believe I was able to write songs myself, but despite my lack of confidence, and not bothered by any knowledge I put my first wobbly steps on the stave. I composed songs for the gods, main festivals, other festivities, blot and seidh. Some songs are written for a special occasion, cheerful or sad. Many of the songs are keeping memories alive that are dear to me.

Most of the songs on the website are mine, some I wrote together with others, some are translations, some are new lyrics to traditional tunes. In my opinion songs are written to be sung. What is allowed and what not is allowed with the songs is clearly written down in the colophon. So, please read the colophon carefully before copying songs.

Colophon
All songs, tunes and poems on this website are the sole property of Frigga Asraaf according to copyright. They can be used freely as long as they are not used for commercial purpose, they are kept as they are and my name is mentioned (as well as the names of co-writers) with a link to my website or mentioning the source. I appreciate it if people let me know if they publish any of my works somewhere.

– It is not allowed to publish poems on this website, in any way, without the written permission of the author.

– All reproductions of the songs must contain and display the traditional copyright sign, name and year (© Frigga Asraaf 2017 ) along with mentioning the source

– Distribution of substantively modified versions of this document is prohibited without the explicit permission of the copyright holder. Substantive modification means a change to the semantic content of the document. Allowed are mere changes in format, typographical corrections and translation to other languages.

– Since the copyright holder has no influence over, or even knowledge of, the context in which the work is being reproduced, appearance of this work anywhere does not constitute an endorsement by the author.

– Links to other website’s on this website do not imply that I agree with the content of these website’s. Likewise for website’s with a link to this website.


So lange ich denken kann, ist Musik ein Teil meines Lebens. Als das germanische Heidentum zu meiner Lebensphilosophie wurde, gab es kaum heidnische Lieder, speziell nicht in niederländisch. Ich glaubte damals nicht daran, selbst Lieder schreiben zu können, aber trotz meiner fehlenden Zuversicht und quasi ohne Hintergrundwissen brachte ich meine ersten Noten zu Papier. Ich schrieb Lieder für Götter, die Jahreskreisfeste, andere spezielle Anlässe, für Bloths und Seidr. Andere Lieder schrieb ich für spezielle Stimmungen, von fröhlich bis traurig. Viele meiner Lieder enthalten in sich Erinnerungen, die mir wichtig sind.

Die meisten Lieder auf der Website sind von mir, einige schrieb ich zusammen mit anderen Menschen, einige sind Übersetzungen, einige bestehen aus neuem Text zu alter Musik. Meiner Meinung nach sind Lieder dazu da, um auch gespielt und gesungen zu werden. Inwiefern dies erlaubt ist, habe ich im Colophon festgehalten. Bitte lest dort nach, bevor Ihr die Lieder verwendet.

Colophon
Alle Texte und Dichtungen, sowie die Musik sind geistiges Eigentum von Frigga Asraaf und unterliegen meinem Urheberrecht. Sie dürfen frei verwendet werden, so lange der Zweck der Verwendung nicht kommerziell ist, sie nicht verändert werden und mein Name als Autorin und der meiner eventuellen Co-Autoren genannt wird und – bei Nutzung im Internet – meine Website verlinkt wird. Ich bitte darum, mich zu benachrichtigen, wenn meine Lieder verwendet werden sollen.

– Es ist nicht gestattet, Gedichte von dieser Website zu ohne schriftliche Genehmigung der Autorin veröffentlichen,. – Alle Reproduktionen der Lieder müssen das Urheberrechtszeichen, den Namen und das Jahr des Copyrights enthalten ( © Frigga Asraaf 2017 ) zusammen mit einer Quellenangabe

– Die Weitergabe von inhaltlich geänderten Fassungen dieses Dokuments ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Urheberin verboten. „Wesentliche Änderung“ bedeutet eine Änderung des semantischen Inhalts des Dokuments. Erlaubt sind nur Änderungen im Format, typographische Korrekturen und Übersetzung in andere Sprachen.

– Da der Urheberrechtsinhaber keinen Einfluss auf den Kontext hat, in dem der Inhalt vervielfältigt wird, stellt das Aussehen der hier publizierten Inhalte – egal an welchem Ort und auf welche Weise – keine Genehmigung oder Anerkennung seitens der Autorin dar.

– Links zu anderen Webseiten auf dieser Website bedeuten nicht, dass ich mit dem Inhalt dieser Website einverstanden bin. Dasselbe gilt für Websites mit einem Link zu dieser Website.