Colofon

Opmaak: Frigga Asraaf

Redactie: Frigga, Nancy, Michiel

© Het Rad
Niets van deze webstek mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Rad.
Tenzij anders vermeld komen alle citaten uit de Lied Edda die op deze webstek te vinden zijn uit de vertaling van Jan de Vries (Edda, Goden- en heldenliederen uit de Germaanse Oudheid, Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deventer). Het Rad streeft ernaar de auteurwetten na te leven. Mochten wij in deze onverhoopt in gebreke blijven dan verzoeken wij u dit bij de webmeester te melden.

Het feit dat er koppelingen naar andere webstekken op de webstek van Het Rad staan betekent allerminst dat wij instemmen met de inhoud van die webstekken. Indien er een koppeling naar de webstek van Het Rad op welke webstek dan ook staat, betekent geenszins dat Het Rad instemt met de inhoud van die webstek. Seidh beoefenen, rituelen uitvoeren en werken met runen levert wezenlijke ervaringen op die ingrijpend kunnen zijn. Besef het risico dat er aan verbonden is zowel voor beginnende als gevorderde beoefenaars. Het Rad, de webmeester en de schrijvers kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor ervaringen die voortvloeien uit het uitvoeren van rituelen en oefeningen zoals beschreven op deze webstek.

Ontwerp logo germaans heidendom: Marjatta Ranta-Iso en Hans Kromme

Emailadres:
info@hetrad.nl

Postadres:
Het Rad
Spuiboulevard 269
3311 GP Dordrecht